Sivil haklar konusu SEHAK’ın önemli çalışma alanlarından birini oluşturmaktadır. Temel hak ve özgürlüklerin en önemli bölümlerinden birini oluşturan sivil haklar, bireyin sivil ve politik hayata hiçbir baskı ya da müdahale olmaksızın katılımını garanti altına alan vazgeçilmez haklardır.

Sivil haklar, bireylerin fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü, yaşam hakkını ve güvenli bir yaşam sürdürmelerini garanti altına almayı; toplumsal cinsiyet, etnik köken, renk, cinsel yönelim, din, felsefi düşünce ya da engellilik temelinde ayrımcılığa maruz kalmalarını engellemeyi; özel yaşamın gizliliği, düşünce ve inanç özgürlüğü, ifade özgürlüğü, din özgürlüğü, basın özgürlüğü, seyahat özgürlüğü ve toplantı ve gösteri yapma haklarını içermektedir.

Bireylerin sivil, politik, sosyal, kültürel ve ekonomik yaşama özgürce katılamadığı bir toplumda toplumsal adaletin ve demokratik bir siyasal düzenin gerçekleşmesi mümkün değildir. Katılımda adaletin sağlanması eşit yurttaşlığın temel koşuludur. Ancak, Türkiye’de homojen bir kimliği dayatan mevcut vatandaşlık anlayışı, Türkiye’nin çoğulcu toplum yapısına uygun düşmemektedir. Mevcut vatandaşlık anlayışı ve uygulamaları, farklı kültürlerin, etnik kimliklerin, dillerin ve inançların kendilerini özgürce ifade etmesini izin vermemekte ve bu açıdan Türkiye’de toplumsal barışın önünde büyük bir engel olarak durmaktadır. “Makbul vatandaş” tanımının dışında kalan hiç kimse kendini eşit yurttaş olarak hissetmemektedir. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana kendilerini azınlık konumda hisseden ve ötekileştirilen gruplar üzerinde baskı kuran vatandaşlık anlayışının Türkiye’de artık daha fazla sorgulanmaya başlandığı ve vatandaşlığın eşit ve anayasal yurttaşlık temelinde dönüştürülmesi için çok büyük bir toplumsal basınç oluştuğu görülmektedir.

SEHAK olarak, farklılıklarımızı bir zenginlik olarak görüyoruz. Farklılıklarımızla eşit ve özgür yurttaşlar olarak barış içinde yaşayabileceğimiz; farklı kimliklerin, kültürlerin, inançların, dillerin, cinsel yönelimlerin anayasal güvence altına alınacağı; her bireyin kendi kimliğini, kültürünü, anadilini yaşatmak ve geliştirmek hakkına sahip olacağı demokratik bir Türkiye’nin yaratılması için çalışmalar yürütüyoruz.

Sivil Haklar konusundaki planlanan faaliyetler

  • Nefret suçlarıyla mücadele
  • Irkçı ayrımcılığın ortadan kaldırılması için mücadele
  • Antisemitizm ile mücadele
  • Başta resmi tarih olmak üzere, yüzleşme konusunda çalışmalar
  • Mültecilere yönelik ayrımcılık ve mülteci hakları konusunda çalışmalar
  • Romanlara yönelik ayrımcılık konusunda çalışmalar

 

SEHAK’ın “Sivil Haklar” konusunda yürüttüğü çalışmalarla ilgili diğer linkler:
» Anne Frank Türkiye web sitesi
» Anne Frank Türkiye Facebook sayfası
» Anne Frank Türkiye Youtube Kanalı