top of page

SEHAK Etik Kuralları ve Çalışma İlkeleri

Code if Ethical Behavior neon sign

1 Ekim 2020

1) Tanımı ve Kapsamı

Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği'nin (SEHAK) bu Çalışma İlkelerinın amacı, çalışanlarının arzu edilen davranışlarını ve mesleki uygulamalarını geniş anlamda ortaya koymak ve SEHAK'ın çalışanlarından ne beklediğini, yüklenicilerin ve çalışanların birbirlerinden neler bekleyebileceklerini netleştirmektir. Bu Çalışma İlkeleri, SEHAK'ın çıkarları ile çalışanların kişisel çıkarları arasında çatışmaların ortaya çıkmasını önler. Çalışma İlkeleri, organizasyondaki ve toplumdaki gelişmelerin gerektirdiği gibi periyodik değişiklikler gerektiren dinamik bir belgedir.

SEHAK'ın profesyonel standartlarını ortaya koyan şeffaf bir çerçeve sunan Çalışma İlkeleri içinde bir dizi davranış kuralı formüle edilmiştir. Profesyonel sorumluluklarımızın yerine getirilmesinde ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde belirtildiği gibi, insan haklarının ve temel özgürlüklerin korunması ve gerçekleştirilmesi için teşvik etmek ve çaba göstermek olan ortak hedefimize ulaşmada bize rehberlik eder.

Çalışma İlkeleri:

 • SEHAK'taki tüm kuruluşların ve yönetim organlarının davranışları için bir standart oluşturur.

 • Tüm kuruluşların ve yönetim organlarının görevlerini ortaya koyar.

 • SEHAK ile diğer paydaşlar arasındaki iletişim için yönergeler belirler.

 • Şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırarak çalışmalarımızın etkinliğini artırır.
   

Temel amaç, SEHAK çalışanlarının bu Çalışma İlkelerinin ruhuna ve hükümlerine uygun hareket etmeleridir. Çalışma İlkelerine uyulmamasının sonuçları olabilir. Çalışma İlkeleri SEHAK'ın tüm çalışanları için geçerlidir. Tüm SEHAK çalışanlarının Çalışma İlkelerini anlaması ve onaylaması esastır. Bu amaçla, SEHAK'ın tüm çalışanlarına, işe başlamadan önce imzalanacak Çalışma İlkelerinin bir kopyası verilecektir. Çalışma İlkeleri, geçici istihdam kurumu çalışanları, gönüllüler, dış kaynaklı çalışanlar (örneğin temizlik hizmeti), SEHAK için çalışan geçici ve serbest çalışanlar gibi dış çalışanlar için de geçerlidir.

 

2) Değerlerimiz

SEHAK aşağıdaki değerleri teyit eder ve teşvik eder:

 • İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde belirtildiği gibi, insan haklarının ve temel özgürlüklerin korunmasını ve gerçekleştirilmesini teşvik ediyor ve bunun için çaba gösteriyoruz.

 • Çevre duyarlılığı ile hareket eder, sürdürülebilirliği ve çevre bilincini her düzeyde teşvik ederiz.

 • Karşılıklı güven, saygı ve dayanışma ile birbirimize eşit davranacağız.

 • Cinsiyete, ırka, cinselliğe, dine ve engelliliğe eşit derecede saygı duyuyoruz.

 • Kararlarımızda ve ilişkilerimizde açık, şeffaf ve güvenilir olacağız.

 • Birbirimizle ve birbirimiz hakkında saygılı, şiddet içermeyen ve saldırgan olmayan bir şekilde iletişim kuracağız.

 • Her insanın onurlu ve eşit haklara sahip olduğunu onaylıyor ve inanıyoruz ve buna göre tüm insanlara saygılı davranacağız.

 • Üçüncü taraflara karşılıklı saygıyla davranır ve profesyonel bir şekilde çalışırız. Bu, amaçlı ve dikkatli bir şekilde çalıştığımız, ortaklık içinde çalıştığımız ve birbirimizin bilgi ve becerilerini kullanacağımız anlamına gelir.

 • Dürüstlükle hareket ederiz ve otorite veya pozisyonu uygunsuz bir şekilde kullanmaktan kaçınırız.

 • Ortaklarımızın, uzmanlarımızın, danışmanlarımızın ve bizimle çalışan diğer kişilerin Kurallara ve değerlerimize saygı duymalarını ve bunlara uymalarını bekliyoruz.

 • Ayrımcı, cinsiyetçi veya başka bir şekilde saldırgan ifadelerde bulunmuyoruz. Toplantılarımıza veya faaliyetlerimize katılan tüm üçüncü taraflar da etik ilkemize saygı göstermeli ve her türlü taciz veya ayrımcılığa karşı korunma hakkına sahip olduklarını bilmelidir.

 • Elimizdeki kaynak ve ekipmanları özenle kullanırız. Uygun şekilde atıkların en aza indirilmesini, yeniden kullanımını, geri kazanımını ve geri dönüşümünü teşvik eden atık yönetimi stratejileri aracılığıyla kirliliği önlüyor ve kaynak tüketimini azaltıyoruz.

 • İş faaliyetlerimizin karbon ayak izini diğer iklim değişikliği azaltma ve uyum çabalarıyla birlikte ölçüyor ve analiz ediyoruz.

 • SEHAK tarafından tutulan bilgileri özenle ele alırız. Özel ve gizli bilgiler, SEHAK dışındaki üçüncü kişilerle tartışılmayacak veya paylaşılmayacak (çevrimiçi paylaşım dahil), işyerinde ve/veya dijital ortamda dikkatli bir şekilde saklanacaktır.

 • Çalışanlarımızın bilgilerine özenle yaklaşırız. Mevcut ve eski çalışanların özel bilgileri (numaralar, ev adresleri vb.) ilgili çalışanın önceden izni olmadan üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Bu yükümlülük, iş sona erdikten sonra da uygulanmaya devam eder.

 • SEHAK ve ağının çalışmalarına katılacak, katkıda bulunacak ve hep beraber kazançlı çıkacağız.

 

3) Çalışma İlkeleri

 • Ayrımcılık gözetmeksizin tüm bireylerin tüm insan haklarına saygı
  İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne uygun olarak dünyanın tüm ülkelerindeki tüm insan haklarına ve tüm bireylerin temel özgürlüklerine saygı duyuyoruz. Cinsiyete, ırka, cinselliğe, dine ve engelliliğe eşit derecede saygı duyuyoruz. Yaş, cinsiyet, ırk, sosyoekonomik statü ve sosyoekonomik kökenler, etnik köken, ulusal köken, din, cinsel yönelim, cinsel kimlik, cinsiyet ifadesi, engellilik, sağlık koşulları, siyasi bağlantı, medeni hal, ev içi durum, ebeveynlik durumu veya İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi tarafından yasaklanan diğer uygulanabilir temellere dayalı hiçbir ayrımcılığa müsamaha göstermeyiz. Kültürel, bireysel ve rol farklılıklarına duyarlıyız ve başkalarının bizden farklı değerlere, tutumlara ve görüşlere sahip olma haklarını kabul ediyoruz. Evrensel insan haklarını ve çalışan hakları standartlarını uyguluyoruz. Türkiye'deki hukuk sistemi içindeki ilgili tüm mevzuata tam olarak uyuyoruz. Bilgi ve becerilerimizi dünya çapında insan hakları davasını ilerletmek için kullanmaya çalışıyoruz.
   

 • Çevre bilinci
  Dünya'ya, ekosistemlerine ve tüm canlı yaşama saygı duyuyoruz. Bu saygının, ahlaki hak iddia edenler olarak tüm canlılara karşı zararı en aza indirmeye ve adaleti artırmaya çalışarak gösterilebileceğine inanıyoruz. Toplumsal ve bireysel insan ihtiyaçlarını fiziksel, doğal ve kültürel sistemlerin sorumluluğuyla uzlaştırmaya çalışırız. Doğal ve insan yapımı ile fiziksel, doğal ve kültürel çevrenin şimdiki ve gelecekteki bileşenleri arasında tamamlayıcı ve karşılıklı destek sağlayan politikalar, planlar, faaliyetler ve projeler geliştiriyor ve teşvik ediyoruz. Çevre duyarlılığı ile hareket eder, sürdürülebilirliği ve çevre bilincini her düzeyde teşvik ederiz. Uygun şekilde atıkların en aza indirilmesini, yeniden kullanımını, geri kazanımını ve geri dönüşümünü teşvik eden atık yönetimi stratejileri aracılığıyla kirliliği önlüyor ve kaynak tüketimini azaltıyoruz.
   

 • Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
  Hedeflerimiz, yapımız ve faaliyetlerimiz hakkında çalışanlarımıza, üyelerimize, gönüllülerimize, destekçilerimize, ortaklarımıza, uzmanlarımıza, danışmanlarımıza ve diğer üçüncü taraflara karşı şeffaf ve açık olmaya kararlıyız. Bağışçılarımızdan bağımsız olmaya çalışıyoruz ve içeride veya dışarıda yolsuzluğa müsamaha göstermiyoruz. Kararlarımızda ve ilişkilerimizde açık, şeffaf ve güvenilir olacağız. SEHAK yönetimine ilişkin kararlar, çalışanlar ve gönüllülerin temsilcilerinin katılımına dayanmaktadır. Uluslararası faaliyetler hakkında kamuoyunun bilgi ve anlayışını ilerletmeye ve topluma zarar veren yanlış veya yanıltıcı ifadelere karşı koymaya teşvik ediyoruz. Çalışanlarımızı, üyelerimizi, gönüllülerimizi, girişimcilerimizi, destekçilerimizi, danışmanlarımızı ve ortaklarımızı mesleki gelişimlerinde teşvik eder ve destekleriz.

 

 • Dürüstlük ve Adalet
  Birbirimize, meslektaşlarımıza ve diğerlerine eşit olarak, karşılıklı güven, saygı ve dayanışma ile davranacağız. Her kökenden ve deneyimden insanlarla karşılaşıyoruz. Bu farklılıkları kabul ediyor, kapsayıcı bir ortam yaratmaya çalışıyoruz ve herkese adalet, onur ve saygıyla davranıyoruz. Bu adalet ilkesi, işe alım, terfiler ve hibe alanlar, ortaklar ve diğerleriyle çalışmak da dahil olmak üzere işimizin her bölümüne uzanır. Bilerek ne kendimizin ne de başkalarının mesleki refahını tehlikeye atacak şekilde hareket etmeyiz. Yeterince temsil edilmeyen gruplar da dahil olmak üzere tüm insanların adil katılımını teşvik ediyoruz. Yaş, renk, engellilik, etnik köken, aile durumu, cinsel kimlik, işçi sendikası üyeliği, askerlik durumu, milliyet, ırk, din veya inanç, cinsiyet, cinsel yönelim veya diğer uygunsuz faktörlere dayalı önyargılı ayrımcılık, Kuralların açık bir ihlalidir.
   

 • Güvenlik ve Koruma
  Aşağıdakilere dayanarak başkalarına karşı ayrımcılık yapmayız, zorbalık yapmayız veya taciz etmeyiz: yaş, engellilik, eğitim, etnik köken, cinsiyet, dil, ulusal köken, siyasi inançlar, ırk, din, cinsel yönelim, medeni veya aile durumu ve sosyo-ekonomik durumu içerenler dahil olmak üzere kültürel ve rol farklılıkları. Çalışanların, meslektaşların, danışmanların, ortakların ve ilgili üçüncü tarafların veya genel kamunun bilgi, içgörü, deneyim ve uzmanlığına saygı duyuyoruz. Zorbalık, saldırgan, korkutucu, kötü niyetli veya hakaret edici olarak nitelendirilebilecek davranışlar, alıcıyı zayıflatmak, aşağılamak, karalamak veya yaralamak amacıyla gücün kötüye kullanılması veya kötüye kullanılması olarak kabul ediyoruz. Zorbalığın kasıtlı olması gerekmez; Birisi yukarıdaki tanıma giren zorbalık davranışını niyet etmeden gösterebilir. Ne şekilde olursa olsun, zorbalık yersiz ve istenmeyen bir durumdur ve bir birey veya bir grup birey için utanç, korku, aşağılanma veya sıkıntıya neden olabilir. İstenmeyen davranışın başka bir kişinin onurunu ihlal etme veya o kişi için korkutucu, düşmanca, aşağılayıcı, aşağılayıcı veya saldırgan bir ortam yaratma amacı veya etkisine sahip olması durumunda, cinsel ilerlemeler de dahil olmak üzere istenmeyen herhangi bir sözlü veya fiziksel davranışı taciz olarak kabul ederiz. Tacizin kasıtlı olması gerekmez; birisi niyet etmeden başka bir kişiyi taciz edebilir. Cinsel taciz, zorbalık ve diğer güç ve otorite suistimalleri de dahil olmak üzere taciz, diğer zararların yanı sıra, bu tür tacizin gerçekleştiği sanal ve fiziksel alanlara adil erişimi sınırlayan bir ayrımcılık biçimidir.
   

 • İyi Niyet
  Dürüst davranırız ve çalışanlarımızın, üyelerimizin, gönüllülerimizin, danışmanlarımızın, ortak kuruluşlarımızın ve SEHAK ağlarımızın yararına olduğuna inandığımız şekilde hareket ederiz. Üçüncü taraflara karşılıklı saygıyla davranır ve profesyonel bir şekilde çalışırız. Bu, bilerek ve dikkatli bir şekilde çalıştığımız, ortaklık içinde çalıştığımız ve birbirimizin bilgi ve becerilerini kullandığımız anlamına gelir. Görev ve sorumluluklarımızı tam ve sadık bir şekilde yerine getiririz.
   

 • Gizlilik ve Mahremiyet
  Bireysel ve kolektif mahremiyet haklarına saygı duyarız ve Türkiye'deki hukuk sistemine uygun olarak gizliliği koruruz. Çalışanlarımızın bilgilerine özenle yaklaşırız. Mevcut ve eski çalışanların özel bilgileri (numaralar, ev adresleri vb.) ilgili çalışanın önceden izni olmadan üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Bu yükümlülük, iş sona erdikten sonra da uygulanmaya devam eder. Teknoloji, kişisel bilgilerin hızlı, ucuz ve çoğu zaman etkilenen kişilerin bilgisi olmadan toplanmasını, izlenmesini ve değiştirilmesini sağlar. Bu nedenle, gizliliğin çeşitli tanımları ve biçimleri hakkında bilgi sahibiyiz ve kişisel bilgilerin toplanması ve kullanılmasıyla ilgili hak ve sorumlulukları anlıyoruz. Bireylerin hangi verilerin toplandığını ve nasıl kullanıldığını anlamalarına, otomatik veri toplama için bilgilendirilmiş onay vermelerine ve kişisel verilerini gözden geçirmelerine, elde etmelerine, düzeltmelerine ve silmelerine olanak tanıyan şeffaf politikalar ve prosedürler oluşturuyoruz. Belirli bir amaç için toplanan kişisel bilgileri kişinin izni olmadan kullanmayız.
   

 • İyi Yönetim
  Kararları alırken ve uygularken, aşağıdaki yönetim standartlarını gözlemleyeceğiz: katılımcı, fikir birliği odaklı, hesap verebilir, şeffaf, duyarlı, etkili ve verimli, adil ve kapsayıcı olacağız. Dürüstlükle hareket ederiz ve otorite veya pozisyonu uygunsuz bir şekilde kullanmaktan kaçınırız. SEHAK'ın dürüstlüğe olan bağlılığı her bireyle başlar. Bu, işimizi yöneten yasalara uymanın ötesine geçtiğimiz anlamına gelir. Çalışanlarımızın mesleki becerilerini geliştirmek için çaba gösteririz. Dürüst davranır ve herkese adil davranırız. Ağımızın gelişmesine ve büyümesine yardımcı olmak için bilgi ve deneyimin ücretsiz paylaşımına inanıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla rekabet değil, iş birliği ruhuyla hareket ederiz. Bilgi alışverişinde bulunmak ve öğrenmenin ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak için dış kuruluşlarla iş birliği yapmayı teşvik ediyoruz. Dernek yönetiminin profesyonel standartlarını gözlemler ve ilerletiriz. En yüksek profesyonel davranış standartlarını kabul ediyoruz. Bilerek çevreye zarar vermeyiz veya çalışanların ve/veya diğer bireylerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmayız.
   

 • Kaba Dil
  Çalışmalarımızda herhangi bir kaba dil kullanmayız veya hoş görmeyiz. Birbirimizle ve birbirimiz hakkında saygılı, şiddet içermeyen ve saldırgan olmayan bir şekilde iletişim kurarız. Ayrımcı, cinsiyetçi veya başka bir şekilde saldırgan ifadelerde bulunmuyoruz. Herhangi bir şiddet tehdidi, sözlü veya psikolojik taciz veya istismar ve/veya cinsel sömürü ve istismar kullanmayacağız veya bunlara dahil olmayacağız veya çalışanlarımızın veya onların tarafından görevlendirilen diğer kişilerin kullanmasına veya bunlara karışmasına izin vermeyeceğiz.
   

bottom of page