top of page

SEHAK Yolsuzlukla Mücadele Politikası

hand refusing bribe

11 Temmuz 2015

Giriş

 

Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği (SEHAK), yolsuzluk, dolandırıcılık, rüşvet ve diğer mali usulsüzlüklere sıfır tolerans yaklaşımını benimser. SEHAK, yolsuzluk şüphelerini ciddiye alır ve bu tür tüm vakaları profesyonel, şeffaf ve adil bir şekilde değerlendirir, eyleme geçer, soruşturur ve disipline eder. SEHAK, suç teşkil eden eylemlerin tespit edilmesi durumunda bunları yetkililere bildirecek ve onlarla işbirliği yapacaktır.

 

Bu politikaya uyum yönetim kurulu üyeleri, personel, gönüllüler, ortaklar, yükleniciler ve tüm ilgili üçüncü kişiler (bundan sonra “Paydaşlar” olarak anılacaktır) için zorunludur. Buna uyulmaması, iş akdinin, üyeliğin, sözleşmenin feshi ve/veya yönetim kurulundan ihraç edilme olasılığı dahil olmak üzere disiplin cezalarıyla sonuçlanacaktır.

 

Bu politikanın amaçları doğrultusunda yolsuzluk, dolandırıcılık, rüşvet ve diğer mali usulsüzlükler aşağıdaki tanımları ve eylemleri içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir.

 

Hile şu şekilde tanımlanır: “Malların zimmetine geçirilmesini gizlemek veya başka bir şekilde kazanç elde etmek için gerçekleştirilen, kuruluşun içinden veya dışından kişiler tarafından mali tabloların veya diğer kayıtların kasıtlı olarak çarpıtılması”.

 

Yolsuzluk şu şekilde tanımlanır: “Herhangi bir kişinin eylemini etkileyebilecek bir teşvik veya ödülün teklif edilmesi, verilmesi, talep edilmesi veya kabul edilmesi” olarak tanımlanır. Ayrıca, "finansal veya diğer maddi kazanç elde etmek için bir menfaati ifşa etmemek."

 

Mali usulsüzlükler şunları ifade eder:

  • nakit, envanter ve diğer her türlü varlığın kötüye kullanılması

  • mali ve mali olmayan hileli beyanlar

  • emanet edilen araçların ilgili uygulama planı, bütçe ve sözleşme hükümlerine uygun olmayan diğer tüm kullanımları.

 

 

SEHAK Değer ve İlkelerine Sahip Çıkmak

 

SEHAK olarak, işimizi etik ve dürüst bir şekilde yürütmeye inanıyoruz. Çalışma İlkelerimiz’de belirtilen değerlere ve kurallara bağlıyız ve çalıştığımız ilgili bağlamlar için geçerli olan tüm yasa ve yönetmeliklere tam olarak uyuyoruz. Çalışmalarımız şeffaflık ve hesap verebilirlik, saygı ve eşitlik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine dayanmaktadır.

 

SEHAK, insan haklarına, ekolojik haklara, kültürel ve düşünsel çeşitliliğe saygılı, demokratik bir sivil toplum hedefiyle, emanet edilen imkanlarla çalışmaktadır. Bu emanetler, kamu bağışlarını, hibeleri, proje ortaklıklarını ve gönüllü çalışmaları içerir. Bu nedenle SEHAK, faaliyetlerinde bu kaynakların verimli, hesap verebilir ve şeffaf bir şekilde kullanılması konusunda topluma karşı sorumluluğunun bilincindedir.

 

Sorumluluklar

 

SEHAK, bu Yolsuzlukla Mücadele Politikasına tabi herkesin, kendileri için geçerli olan bu politikayı ihlal etmenin sonuçlarını ve tüm yolsuzluk şüphelerini ve/veya mali usulsüzlükleri SEHAK'a  bildirme görevlerini anlamalarını sağlamayı taahhüt eder.

 

Paydaşlar hesap verebilir ve şeffaf kalmayı, SEHAK'ın değerlerini ve bütünlüğünü korumayı, dahili resmi prosedürleri ve politikaları takip etmeyi ve SEHAK'ın emanet ettiği araçları korumayı taahhüt eder. Paydaşlar gerek iş gerekse özel hayatlarında SEHAK'ın imajına ve bütünlüğüne gölge düşürecek yolsuzluk faaliyetlerinde bulunmaları yasaktır. Uyulmaması, istihdamın, üyeliğin, sözleşmenin feshi olasılığı da dahil olmak üzere disiplin cezasıyla sonuçlanacaktır. Tüm Paydaşların ilgili müdürlerine, yönetim kurullarına ve denetim kurullarına ilgili sorunları, soruları, şüpheleri veya endişelerini iletme yükümlülüğü vardır.

 

Tüm çalışanlar, gönüllüler ve yöneticiler işlerinde,  bu Yolsuzlukla Mücadele Politikasındaki, SEHAK Tüzüğündeki, Çalışma İlkelerindeki, Mali ve İç denetim el kitabındaki ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla prosedür ve politikalarımıza tabidir.

 

 

Yasalara Uyum

 

SEHAK, projeleri ve operasyonları için geçerli olan yolsuzlukla mücadele yasalarını ve yönetmeliklerini bilmeyi ve anlamayı taahhüt eder. Paydaşlar, bulundukları ülkelerin yasalarına, SEHAK destekçilerinin kural ve düzenlemelerine, yürürlükteki uluslararası yolsuzlukla mücadele mevzuatlarına ve en yüksek evrensel etik standartlarına uyar.

 

SEHAK'ın yönetim kurulu ve denetim kurulu, yasalara en iyi uyumu sağlamak için bu Politikayı ve ilgili raporlama prosedürlerini yasal ve düzenleyici gelişmeler ve fiili projelerin çerçevesi açısından yıllık olarak gözden geçirecektir. SEHAK, operasyonlarındaki yolsuzluk risklerini sistematik olarak değerlendirmeyi ve gözden geçirmeyi taahhüt eder.

bottom of page