top of page
Eğitim toplantısı toplu fotoğraf

Eşit ve Sürdürülebilir Bir Yaşam İçin

SEHAK, Demokratik, insan ve doğa haklarına saygılı, kültürel ve düşünsel farklılıkları zenginlik olarak gören bir sivil toplum vizyonuyla, Türkiye’de demokrasinin yerel ve ülke düzeyinde geliştirilmesine katkı sağlamayı, hak temelli çalışmalar yürütmeyi, gönüllü aktivizmi ve katılımcılığı desteklemeyi amaçlar.

İlkelerimiz.

01

Hak temelli bir yaklaşımla, tüm insanların demokratik, eşit, sürdürülebilir ve sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi amaçlanmalıdır.

02

Tüm yurttaşların temel insan hakları korunduğu, farklı kültürel kimliklerin, inanışların ve görüşlerin bir arada yaşayabildiği, ihtilafların diyalog ve barışçıl yollardan çözülebileceği bir ülke ve dünya; bugün ve gelecek için tesis edilmelidir.

03

Her türlü şiddet ve ayrımcılığın ortadan kalkması ve insan haklarına saygılı bir toplumun oluşması hedeflenmeli, eleştirel düşüncenin geliştirilebilmesi ve hakim paradigmaların sorgulanmasının yolları açılmalı, önünde yer alan engeller kaldırılmalıdır.

04

Sivil toplumun karar alma süreçlerinde söz sahibi olabilmesi için sivil toplum kuruluşları arasında ilişkilerin, katılımcılığın ve demokrasinin geliştirilmesi, örgütlülüğün ve özerkliğin güçlendirilmesi için çalışılmalıdır.

05

Yaşamın sürdürülebilir kılınmalı ve ekolojik denge gözetilmelidir.

06

Uluslararası sözleşmeler ile kabul edilen tüm hak ve özgürlükler temel alınmalı, toplumsal cinsiyet başta olmak üzere tüm ayrımcılık tür ve sorunları önemsenmeli, pozitif ayrımcılık benimsenmelidir.

Uzmanlık Alanlarımız.

İnsan Hakları

Temel insan haklarının benimsenmesi, bilinmesi, uygulanabilmesi amacıyla eğitimler düzenliyor, Türkiye’de tehlike altında bulunan özel yaşamın gizliliği, düşünce ve inanç özgürlüğü, ifade özgürlüğü, din özgürlüğü, basın özgürlüğü, seyahat özgürlüğü ve toplantı ve gösteri özgürlükleri gibi temel haklar ve özgürlükler alanında bilinçlenme sağlıyoruz.

Su varlıklarının ve hizmetlerinin özelleştirilmesine karşı mücadele

Su varlıklarımızı ve su hakkımızı korumak için, devletlerin ve şirketlerin suyu ticari bir meta olarak gören anlayışına karşı “su bir insan hakkıdır” diyerek araştırmalar yapıyor, lobi çalışmaları yürütüyor, ve dünyanın dört bir yanında su hakkı için verilen mücadelelere destek veriyoruz.

Tarihle Yüzleşme

Toplumlar açısından tarihle ve geçmişle yüzleşme, geçmişten çok bugüne ve geleceğe ilişkin önemlidir. Geçmiş ihlallerin görünür/bilinir, sorumluların hesap verir kılınması ve neticede tüm yasal güvenceleri ile adaletin tesisi, bir yandan toplumsal sağaltmayı gerçekleştirirken diğer yandan güven duygusunu ve birlikte yaşama arzusunu güçlendirir. Tarihle yüzleşme Türkiye’nin demokratikleşmesine ve toplumsal barışın tesis edilmesine katkı sağlamayı amaçlar.

Ekolojik kentlerin oluşturulması

Yaşanabilir ve sürdürülebilir kentler için insanlarda ekolojik bilinç uyandırmak üzere eğitim programlarını hayata geçiriyor, alanda yürütülen sivil toplum faaliyetleri ile işbirlikleri yürütüyor, ekolojik belediyecilik için sunulacak hizmetlerin planlanmasına katkı sağlıyor, insanın ve doğanın çıkarlarının esas alınmasını hedefliyoruz.

Antisemitizmle Mücadele

En temelde Yahudilere karşı beslenen düşmancıl his ve düşüncelerin bütünü olarak ele alınabilecek antisemitizm dünyanın hemen her yerinde Yahudilerin kendilerini güvensiz ve tehlike altında hissetmelerine neden olur. Bu nefret türünün en görünür olduğu dönem Holokost sürecidir ki bu bizlere antisemitizmin ne vahim sonuçlar doğurabileceğini de göstermiştir. Antisemitizmle mücadele etmek, sorunu çözmek üzere etkili kanunlar çıkarılmasını sağlayacak lobi faaliyetleri yürütmek, eğitimler aracılığı ile farkındalık yaratmak ve bir değişim yaratmayı amaçlıyoruz.

İklim değişikliği ve sosyal adalet

İklim değişikliğinin en önemli etkileri insan sağlığı, küresel gıda güvenliği ve ekonomik kalkınma üzerinde olacak. İklim değişikliğinin etkisiyle su kıtlığı ve kuraklık artarken, tarımsal verimlilik düşecek, gıda fiyatlarında 2050’den sonra yüzde 85’e varan artışlar görülecek. Bu olumsuzluklardan en fazla çocuklar, kadınlar, yoksullar ve siyasal, sosyal ya da ekonomik sebeplerle dışlanmış gruplar etkilenecek. İklim değişikliği 21. yüzyılın en büyük sosyal adaletsizlik kaynağı olacak. Tam da bu sebeple iklim değişikliği ve sosyal adalet alanında farkındalığın geliştirilmesi, ve eşitsizlikle mücadele edilebilmesi üzere faaliyetler yürütüyoruz.

Ayrımcılık, Nefret Söylemi & Nefret Suçları ile Mücadele

Ayrımcılık, nefret söylemleri ve nefret suçları yalnızca mağdurları değil aslında tüm toplumu etkiler. Tüm bireylerin yaşam hakkı, toplumsal cinsiyet, etnik köken, renk, cinsel yönelim, inanç, felsefi düşünce ya da engellilik temelinde ayrımcılığa maruz kalmalarını engellemek amacıyla nefret söylemi, nefret suçları ve ayrımcılığın izlenmesi, raporlanması, bunlara karşı mücadele edilmesi, işbirliği, iletişim ve eğitimler aracılığı ile bu mücadelelerin yaygınlaştırılması için çalışıyor, kalıcı bir çözüme ve nefretsiz bir geleceğe ulaşmayı hedefliyoruz.

Fosil yakıtlar ve nükleer enerjiye karşı mücadele

Ekolojik felaketlere neden olan fosil yakıtlar ve kirli bir enerji türü olan nükleer enerji politikalarını eleştiriyor, mücadele ediyor, temiz, sınırsız ve yenilenebilir enerji konusunda projeleri hayata geçirmeye çalışıyor, diyalog yoluyla temiz bir geleceği inşa etmek üzere çalışıyoruz.

Ekibimiz.

F. Işıl Demirel

F. Işıl Demirel

Yönetim Kurulu Başkanı

Laden Yurttagüler Akkuş

Laden

Yurttagüler Akkuş

Yönetim Kurulu Üyesi

Özden Dönmez

Özden Dönmez

Yönetim Kurulu Üyesi

Adis Kürkyapıcı

Adis Kürkyapıcı

Yönetim Kurulu Üyesi

M. Orhan Göztepe

M. Orhan Göztepe

Yönetim Kurulu Üyesi

Avrupa Birliği
Friedrich Ebert Stiftung
Hollanda Krallığı
Rosa Luxemburg Stiftung

Destekleyenler.

Destekleriyle faaliyet, proje ve çalışmalarımızı sürdürmemize, geliştirmemize katkı sağlayanlar...

Üye Olduğumuz 

Ağlar.

SEHAK kurulduğu günden itibaren antisemitizmle mücadele ve Holokost bilinirliği alanında yaptığı istikrarlı çalışmaların bir uzantısı olarak antisemitizme ve diğer ayrımcılık biçimlerine karşı bir Avrupa sivil toplum ağı olan ENCATE network; ve Türkiye’de gençlik politikasının hak temelli bir yaklaşımla ele alınması konusunda çalışan Gençlik Örgütleri Forumu GO-FOR'un üyesi bulunmaktadır.

European Network Countering Antisemitism Through Education
Gençlik Örgütleri Forumu Derneği
Anne Frank House
US Holocaust Memorial Museum
Anne Frank Zentrum
Amadeu Antonio Stiftung
Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus - KIgA
Almanya Türk Toplumu
Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR)
The International Association for Intercultural Education
Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Ağı (BoMoVu)
Avlaremoz

Proje Ortaklarımız.

500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi
Adalar Kent Konseyi
Alman Lisesi
Caba Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi
Canakkale Belediyesi
Canakkale Kent Müzesi ve Arşivi
Cezayir İstanbul
Denizli Koruyucu Aile Derneği
Doğal Yaşamı Koruma Vakfı
Edirne Belediyesi
Ege Genç İş İnsanları Derneği
Genç Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü
Hrant Dink Vakfı
IELEV Okulları
Izmir Musevi Cemaati Vakfı
Kadıköy Belediyesi
Kartal Belediyesi
Kültürhane
Kırkayak Kültür
Nilüfer Belediyesi
Nostalji Kitap & Kahve
Peyzaj Araştırmaları Derneği
Postane
Roman Hakları Derneği
SODEV - Sosyal Demokrasi Vakfı
STK Master
Salom Gazetesi
Schneidertempel Sanat Merkezi
Sıfır Ayrımcılık
Türk Yahudi Toplumu
Türkiye Kültürleri Araştırma Grubu
Ulus Özel Musevi Lisesi
Yenişehir Belediyesi
Şişli Belediyesi

İş Birliklerimiz.

bottom of page